Nødnett

Visste du at...

  • Nødnett har høyere kapasitet, bedre dekning og bedre talekvalitet enn analoge systemer, samt døgnkontinuerlig drift og overvåkning.
  • Nødnett bidrar til at etatenes radiosamband tilfredsstiller operative og sikkerhetsmessige krav.
  • Nødnett dekker 86 prosent av landets areal og nær 100 prosent av befolkningen.
  • De enkelte brukerne kommuniserer over Nødnett gjennom håndholdte og kjøretøymonterte radioterminaler.
  • Bruk av Nødnett bidrar til styrket beredskap og mer effektiv krisehåndtering.
  • Rundt 2060 basestasjoner er i drift, noe som gir god dekning på hele fastlandet.
  • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap eier og forvalter Nødnett på vegne av staten.
  • DSB kontrollerer hvilke terminaler og programvareversjoner som til en hver tid er tillatt benyttet i Nødnett.
  • Representanter fra kjernebrukerne har vært involvert i Nødnett fra starten av, og brukerkrav fra brann, politi og helse har vært førende i valg av løsning.
  • Det er strenge krav til dekning i Nødnett for å dekke nød- og beredskapsaktørenes behov.

Twitter

1.0.170.679