Nødnett

Visste du at...

  • Nødnett baseres på den europeiske standarden TETRA, og radiofrekvensene ligger i 380-400 MHz båndet.
  • Bruk av Nødnett bidrar til styrket beredskap og mer effektiv krisehåndtering.
  • Nødnett dekker 86 prosent av landets areal og nær 100 prosent av befolkningen.
  • Representanter fra kjernebrukerne har vært involvert i Nødnett fra starten av, og brukerkrav fra brann, politi og helse har vært førende i valg av løsning.
  • Bruk av Nødnett bidrar til styrket beredskap og mer effektiv krisehåndtering.
  • Flyttbare basestasjoner kan brukes der det ikke kan etableres fast dekning
  • I vurderingen av plassering av basestasjoner skal det blant annet tas hensyn til dekning, naturmangfold, kulturminner og bebyggelse.
  • Nødnett bidrar til at etatenes radiosamband tilfredsstiller operative og sikkerhetsmessige krav.
  • Nødnett gir en klar styrking av beredskapen og krisehåndteringen gjennom å operere på samme kommunikasjonsplattform.
  • Personvernet vil styrkes av Nødnett gjennom avlyttingssikret nett.

Twitter

1.0.170.679